وبلاگ شخصی محسن اعتماد و علی اصغر محمدی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد آزاد مدیریت بازرگانی در سال 1388

زبان تخصصی

ریاضی

آمار

تئوریهای مدیریت

اقتصاد خرد

اقتصاد کلان

مدیریت مالی

تحقیق در عملیات

بازاریابی

رتبه مدیریت بازرگانی

رتبه آخرین فرد قبول شده

نتیجه

شهر

45

10

12

22

27

33

15

0

32

45

20

قبول(تکمیل ظرفیت)

بابل

توجه:دانشگاه آزاد بابل در تکمیل ظرفیت تا رتبه 45 را پذیرش کرد.

27

67

0

40

40

52

20

35

33

98

108

قبول(تکمیل ظرفیت)

تهران(شمال)

27

5

20

42

45

75

27

38

17

135

108

قبول(تکمیل ظرفیت)

تهران(شمال)

18

12

17

38

58

58

25

23

3

323

108

مردود

تهران(شمال)

15

40

22

23

10

38

22

5

20

460

108

مردود

تهران(شمال)

2

57

65

50

81

33

2-

20

15

430

108

مردود

تهران(مرکز)

13

11

18

35

8

66

15

27

2

535

108

مردود

تهران(مرکز)

54

59

30

76

77

90

36

63

30

1

108

قبول

تهران(علوم تحقیقات)

48

55

22

80

77

83

32

67

15

3

108

قبول

تهران(علوم تحقیقات)

33

40

45

48

53

80

33

67

67

5

108

قبول

تهران(علوم تحقیقات)

43

30

13

83

57

85

13

43

10

43

108

قبول

تهران(علوم تحقیقات)

37

30

20

38

52

58

17

22

33

111

108

قبول(تکمیل ظرفیت)

تهران(علوم تحقیقات)

10

18

18

53

22

38

8

0

25

455

108

مردود

تهران(علوم تحقیقات)

توجه:دانشگاه های آزاد تهران(شمال٬مرکز٬علوم تحقیقات) در مجموع در تکمیل ظرفیت تا رتبه 165 را پذیرش کردند.

33

0

5

58

88

75

35

0

25

10

32

قبول

رشت

17

52

58

50

57

65

5

48

2

27

32

قبول

رشت

25

53

43

7

53

37

10

47

20

34

32

قبول(تکمیل ظرفیت)

رشت

توجه:دانشگاه آزاد رشت در تکمیل ظرفیت تا رتبه 67 را پذیرش کرد.

38

18

17

60

37

93

20

35

48

1

35

قبول

فیروزکوه

17

0

0

52

68

23

35

0

35

6

35

قبول

فیروزکوه

50

8

42

35

47

62

5

3-

10

20

35

قبول

فیروزکوه

33

17

0

72

43

73

15

0

0

21

35

قبول

فیروزکوه

23

17

0

45

35

52

20

2-

8

36

35

قبول(تکمیل ظرفیت)

فیروزکوه

23

23

17

23

30

48

20

5

0

62

35

قبول(تکمیل ظرفیت)

فیروزکوه

16

5

8-

2

10

12

3

20

7

168

35

مردود

فیروزکوه

15

12

8

10

0

13-

3-

5-

10

356

35

مردود

فیروزکوه

7

5

0

2-

5

5-

13

0

15-

553

35

مردود

فیروزکوه

توجه:دانشگاه آزاد فیروزکوه در تکمیل ظرفیت تا رتبه 75 را پذیرش کرد.

12

0

40

70

47

67

27

18

0

34

22

قبول(تکمیل ظرفیت)

قزوین

22

45

10

30

68

80

20

25

2-

38

22

قبول(تکمیل ظرفیت)

قزوین

10

0

0

42

2-

25

32

12

7

79

22

مردود

قزوین

توجه:دانشگاه آزاد قزوین در تکمیل ظرفیت تا رتبه 45 را پذیرش کرد.

23

28

5

50

55

38

13

30

7

12

40

قبول

قشم

توجه:در مورد اینکه دانشگاه آزاد قشم در تکمیل ظرفیت تا چه رتبه ای را پذیریش کرده است اطلاعی در دست نیست.

45

12

32

47

43

63

5

0

3

24

25

قبول

کرمانشاه

توجه:در مورد اینکه دانشگاه آزاد کرمانشاه در تکمیل ظرفیت تا چه رتبه ای را پذیریش کرده است اطلاعی در دست نیست.

 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
درباره وبلاگ
فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد قزوین و علوم و تحقیقات تهران.

ارائه آخرین آمار و اطلاعات در مورد دکترای مدیریت بازرگانی.

کاش می دانستید که زندگی با همه وسعت خویش
محفل ساکت غم خوردن نیست
حاصلش تن به قضا دادن و پژمردن نیست
زندگی خوردن و خوابیدن نیست
زندگی حس جاری شدن است
زندگی کوشش و راهی شدن است


 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM