وبلاگ شخصی محسن اعتماد و علی اصغر محمدی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد آزاد مدیریت صنعتی در سال 1388

زبان تخصصی

ریاضی

آمار

تئوریهای مدیریت

اقتصاد خرد

اقتصاد کلان

تحقیق در عملیات

مدیریت تولید

رتبه مدیریت صنعتی

رتبه آخرین فرد قبول شده

نتیجه

شهر

53

47

32

42

77

80

28

68

20

89

قبول

تهران(جنوب)

30

43

30

15

68

65

20

37

177

89

قبول(تکمیل ظرفیت)

تهران(جنوب)

33

5

16

41

51

73

3

33

194

89

قبول(تکمیل ظرفیت)

تهران(جنوب)

38

52

43

55

62

73

38

48

25

89

قبول

تهران(علوم تحقیقات)

27

37

43

43

40

32

3

38

179

89

قبول(تکمیل ظرفیت)

تهران(علوم تحقیقات)

42

60

24

62

30

50

35

60

39

89

قبول

تهران(مرکز)

33

45

28

48

58

45

13

73

73

89

قبول

تهران(مرکز)

45

60

25

47

80

75

10

37

76

89

قبول

تهران(مرکز)

توجه:دانشگاه های آزاد تهران(شمال٬مرکز٬علوم تحقیقات) در مجموع در تکمیل ظرفیت تا رتبه 198 را پذیرش کردند.

32

42

35

48

55

55

38

17

4

27

قبول

سمنان

8-

33

18

17

0

5

2-

7

366

27

مردود

سمنان

توجه:درمورداینکه دانشگاه آزادسمنان درتکمیل ظرفیت تا چه رتبه ای را پذیریش کرده است اطلاعی در دست نیست.

55

52

3

53

55

55

5

72

12

31

قبول

شیراز

41

27

10

43

56

62

30

35

29

31

قبول

شیراز

23

13

5-

20

20

10

7

2-

394

31

مردود

شیراز

توجه:درمورداینکه دانشگاه آزاد شیراز در تکمیل ظرفیت تا چه رتبه ای را پذیریش کرده است اطلاعی در دست نیست.

22

75

33

22

63

7

12

57

21

34

قبول

فیروزکوه

33

5

8

52

32

38

2

35

28

34

قبول

فیروزکوه

0

45

30

7

65

45

13

47

49

34

قبول(تکمیل ظرفیت)

فیروزکوه

توجه:دانشگاه آزاد فیروزکوه در تکمیل ظرفیت تا رتبه 70 را پذیرش کرد.

22

10

0

33

25

57

0

3

88

30

مردود

قزوین

توجه:دانشگاه آزاد قزوین در تکمیل ظرفیت تا رتبه 54 را پذیرش کرد.

42

43

38

53

60

62

25

47

5

34

قبول

نجف آباد

توجه:درمورداینکه دانشگاه آزادنجف آباددرتکمیل ظرفیت تاچه رتبه ای را پذیریش کرده است اطلاعی در دست نیست

 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
درباره وبلاگ
فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد قزوین و علوم و تحقیقات تهران.

ارائه آخرین آمار و اطلاعات در مورد دکترای مدیریت بازرگانی.

کاش می دانستید که زندگی با همه وسعت خویش
محفل ساکت غم خوردن نیست
حاصلش تن به قضا دادن و پژمردن نیست
زندگی خوردن و خوابیدن نیست
زندگی حس جاری شدن است
زندگی کوشش و راهی شدن است


 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM